Szabályszerűen született-e döntés az SZTE Szenátusának 2021. január 29-ei ülésén? – Bódi György olvasói levele

2021. február 03. 08:03

Szabályszerűen született-e döntés az SZTE Szenátusának 2021. január 29-ei ülésén? – Bódi György olvasói levele

Ebben az olvasói levélben nem arról akarok írni, hogy helyeslem-e az egyetemek vagyonkezelő alapítványi formában történő működését? Mint a közügyektől el nem tiltott szegedi magyar állampolgár abban fejtem ki véleményemet, hogy miért értek egyet Szajbély Mihály professzor, szenátusi tag azon kezdeményezésével, hogy az SZTE Szenátusa ismételje meg ülését, és ismét tűzze napirendre a kérdés megvitatását, és hozzon szabályos körülmények között döntést. Akár arról, hogy marad-e mostani költségvetési intézmény formájában, akár arról, hogy az átalakulást választja. Mindezt két okkal indokolom:

  • az egyetemek átalakítása hosszú távú stratégiai kérdés, amely évtizedekre (vagy még hosszabb távra) meghatározza a magyar felsőoktatást, és ezért ezt nem szabad ennyire erőltetett ütemben „lezavarni”;
  • a rendelkezésemre álló dokumentumok (az SZTE honlapján megtalálható szenátusi ügyrend, és a 2021. január 29-ei szenátusi ülés utolsó tizenöt percéről nyilvánosságra hozott videó) látható és hallható történések szerint minimum véleményes-az, hogy szabályosan, az ügyrend előírásainak megfelelően született-e meg a Szenátus döntése?

A továbbiakban idézem a Szenátus ügyrendjének előírásait.

Szenátusi ügyrend

I. fejezet 4.§ (2): „A rektor gondoskodik arról, hogy a Szenátus rendes ülése esetén az ülés időpontja előtt legalább öt nappal, rendkívüli Szenátus ülése esetén pedig két munkanappal a napirendi pontokat tartalmazó meghívót a Szenátus minden tagja megkapja”;

I. fejezet 4.§ (b): „ Legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tagok, a fenntartó képviselője számára azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani”;

II. fejezet 6.§ (10): „Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató az előterjesztéseket a Szenátus ülése előtt legalább öt nappal, rendkívüli Szenátus ülés esetén pedig legalább két munkanappal korábban elektronikus úton küldi meg a Szenátus tagjainak és a meghívottaknak”.

A videón a következő látható és hallható: Dömötör Máté főigazgató – miután a rektor belekeveredett, hogy miről is kell szavazni: – Majd én mondom... az előterjesztést, meg amiket a rektor és a kancellár tegnap kiküldött...

Kérdés: hol van itt az öt vagy két munkanap, vagy legalább az egy munkanap azokra a kiegészítésekre, amelyeket a Rektor Úr és a Kancellár Asszony tegnap kiküldött?

Szenátusi ügyrend

II. fejezet 4.§ (2): „A határozati javaslatokat röviden és egyértelműen kell megszövegezni úgy, hogy az előterjesztés/módosító javaslat tartalmát jegyzőkönyv nélkül is értelmezni lehessen”;

III. fejezet 6.§ (8): „Az előterjesztőnek a papír alapú és elektronikus adathordozókon megírt előterjesztését a Szenátus ülése előtt az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatóhoz legalább tizenöt nappal korábban kell benyújtani jelen ügyrend 4.§-a, illetőleg a 6.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal, különös tekintettel arra, hogy a határozati javaslatából az előterjesztés érdemi rendelkezésének tartalma tűnjön ki”.

Megállapítás: A videó tanulsága szerint az egyértelmű szövegezés és tartalom olyan messzemenően hiányzott, hogy időnként a Szenátus tagjai előtt tisztázni kellett, hogy miről is szavaznak (lásd, különös tekintettel akkor, amikor a főigazgató elveszi a szót az ülést vezető rektortól azzal, hogy majd én mondom...)

Szenátusi ügyrend

IV. fejezet 11.§ (3): „Az elnök valamennyi napirendi ponton szereplő kérdésben köteles a hozzászólás jogát megadni. Dönthet azonban úgy, hogy előbb a kérdések, utóbb a hozzászólások hangozzanak el.”

Megállapítás: A hozzászólás jogát az elnök (jelen esetünkben a rektor) nem vonhatja el. Dönthet úgy, hogy előbb a kérdések hangozzanak el. Szajbély Mihály professzor úr, szenátusi tag egyértelműen hozzászólni akart – mindegy, hogy hányszor, ezt az ügyrend nem szabályozza –, kérdés pedig nem volt, így értelemszerűen Szajbély Mihály hozzászólása következett volna a határozathozatal előtt (és nem utána, mint ahogyan azt az elnök javasolta).

Szenátusi ügyrend

IV. fejezet 11.§ (12): „Ha a határozati javaslathoz, indítványhoz további felszólaló nem jelentkezett, az elnök a vitát lezárja és szavazást rendel el. Amennyiben a vita elhúzódik, parttalanná válik, az elnök, illetve a jelenlevők egyharmada indítványozhatja a vita lezárását. Erről a Szenátus vita nélkül határoz.”

Megállapítás: A rektornak – mint az ülést levezető elnöknek – joga volt parttalannak minősíteni a vitát, de önmaga nem dönthetett volna úgy, hogy nem ad szót a határozathozatal előtt Szajbély Mihály professzornak, szenátusi tagnak. Ezt a döntést a jelenlevők egyharmada javasolhatta volna, és erről a Szenátusnak vita nélkül kellett volna szavaznia. Így lett volna szabályszerű, de esetünkben a levezető elnök önmaga hozott döntést az általa parttalannak tekintett vita lezárásáról, és ezzel megsértette az Szenátus ügyrendjének előírását.

Mindezek alapján a Szenátus döntését aggályosnak, Szajbély Mihály professzornak, a szenátus tagjának a Szenátus ismételt, és szabályszerű összehívására, és a téma újratárgyalására tett javaslatát megalapozottnak tartom.

És ha kezdeményezéséhez más szenátorok is kapcsolódnak, akkor a szenátusi ügyrend I. fejezet 1. (8) pontja szerint

„a Szenátust 15 napon belül össze kell hívni, ha azt valamelyik kari tanács vagy a Szenátus tagjainak egyharmada vagy az EHÖK Elnöksége – a napirend megjelölésével – írásban kéri.” Mérlegelési lehetőség nincs.

Bódi György