Miről hozott döntést a szegedi egyetem szenátusa? – Bódi György olvasói levele

2021. január 30. 10:53

Miről hozott döntést a szegedi egyetem szenátusa? – Bódi György olvasói levele

Nemigen emlékezett a szegedi egyetem szenátusának 29 tagja arra, amit Szent-Györgyi Albert mondott 1938. április 7-én díszdoktori címének átvételekor (Szabó Tibor-Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert hagyatéka és a Szent-Györgyi-gyűjtemény – Tanulmányok Csongrád megye történetéből XV. kötet):

„A professzor a szó értelménél fogva az, aki nyíltan tesz hitet legbensőbb meggyőződéséről, aki keresi a tudást, az igazságot, és ha azokat megtalálta, azokról félelem nélkül tesz nyíltan tanúbizonyságot, tekintet nélkül minden külső hatalomra... Nem adja el magát a nap divatos jelszavainak, pártnézeteket helyezve az örök igazságok helyébe... Az egyetem az emberiség legdrágább kincsének, a tudásnak őrzője és fáklyavivője... A tanításnak és tanulásnak tűzhelye, ahol nincs keresnivalója a tülekedő pártharcoknak és gyűlölködésnek... Nem állhatunk mindannyian egymás fölött, hanem egymás mellett kell, hogy éljünk, ha békességben akarunk élni és hogy nem az a lényeg, hogy a magunk nemzetiségét, faját vagy pártját helyezzük mindenki más fölé, hanem hogy a tudást helyezzük a tudatlanság fölé, a képességet és szaktudást, tehetséget a protekció és pártérdem fölé, a szeretetet a gyűlölet fölé, a megértést a marakodás, az építést a rombolás fölé... Hazaszeretetünk... nem merül ki a jelszavak kurjongatásában, a mások gyűlöletében.”

Rögzítsünk néhány száraz tényt:

 1. A Szegedi Tudományegyetem eddig a mostani kurzus szerint elfogadott 2011. évi CCIV. számú, a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint létrehozott költségvetési intézményként működött. Ez egy úgynevezett feles törvény, amit a parlament egyszerű többséggel fogadott el.
 2. A Szegedi Tudományegyetem, mint költségvetési szerv jogosult volt minden állami és uniós fejlesztési forrást, illetve magánadományt fogadni.
 3. A Szegedi Tudományegyetem vagyonleltárában szereplő ingatlanok, eszközök és immateriális javak részei a nemzeti vagyonnak.
 4. A Szegedi Tudományegyetem munkavállalóinak legnagyobb része közalkalmazotti státusban dolgozik, annak minden előnyével és kötöttségével együtt. Az ő javadalmazásuk emelését semmiféle jogszabály nem tiltotta.
 5. A Szegedi Tudományegyetem felett a tulajdonosi jogokat az állam nevében eddig az Információs és Technológia Minisztériumot vezető miniszter gyakorolta.
 6. A 2019. évi XIII. számú, a Vagyonkezelő Alapítványokról szóló törvényt a Parlament az un. sarkalatos törvények közé sorolta, amelyet 2/3-os többséggel fogadtak el, és így is módosítható.
 7. A Vagyonkezelő Alapítványokról szóló törvény 4.§ (1) bekezdése szerint „ vagyonkezelő alapítvány közérdekű célra is alapítható”, majd ugyanebben a §-ban részletezi, hogy melyek ezek a közérdekű célok. Arra a jogszabály nem tér ki, hogy milyen nem közérdekű célra alapítható vagyonkezelő alapítvány?
 8. Az alapítvány fogalmáról, létesítéséről, vagyonáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXII. címében a 3:378. - 3.403.§-ok foglalkoznak. E jogszabály 3:397.§-a foglakozik a kezelő szervezettel, a kuratóriummal. Ezekből néhány kitétel:
  - (3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító ettől eltérő rendelkezése semmis.
  - (4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
  A 3:398.§ -ból:
  - (1) A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani.
  - (2) A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
 9. Ugyancsak e jogszabály 3:394.§ (1) bekezdése szerint: „Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.”
 10. A Vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény 5.§ (1) bekezdés viszont így rendelkezik: „A vagyonkezelő alapítvány alapítója az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására az alapítvány kuratóriumát... kijelölheti.” Nincs benne az a kitétel, hogy ez csak az alapító halála vagy megszűnése esetén következhet be. Miután nem valószínű, hogy a vagyonkezelő alapítvány alapítója (az állam) megszűnik, így kérdés, hogy miért adják át azonnal az alapítói jogok gyakorlását a kuratóriumnak?
 11. Csak egy megjegyzés: a Polgári Törvénykönyv, amely valamennyi gazdasági társasági formával, az egyesületekkel, az alapítványokkal, a szerződésekkel, a házassággal, az örökösödéssel, és számos életünk mindennapjait szabályozó kérdéssel foglalkozik, az csak úgynevezett feles, egyszerű többséggel elfogadott jogszabály.

És ettől kezdve már nem száraz tények következnek, hanem kíváncsi kérdések:

 1. Miért sarkalatos törvény a vagyonkezelő alapítványokról szóló jogszabály?
 2. Miért kellett ilyen gyorsan végigzavarni az egyetemek átalakítását?
 3. Hogyan került a kommunikációs szóhasználatba a „közhasznú alapítvány”, hiszen a közhasznú jogállás alapvető feltételei (nyilvánosság, az iratokba történő bárki általi betekintés, összeférhetetlenségi klauzulák, stb.) sehol nem jelennek meg?
 4. Miért nem meghatározott időre kerültek kinevezésre a kurátorok?
 5. Az érintett városok (Győr, Debrecen, Pécs, Szeged, stb.) önkormányzatainak képviselete miért nem jelentek meg a kuratóriumokban?
 6. Ha az alapítói jogokat is gyakorló kuratórium hatáskörébe kerül minden jogosítvány, ők nevezik majd ki saját új tagjaikat, és a kuratóriumot felügyelő ellenőrző szerv tagjait is?
 7. Ha az alapítói jogokat megkapják a kuratóriumok, akkor ők rendelkeznek az alapítvány tulajdonába került dologi és immateriális vagyonelemekkel? – lásd a közvagyon elveszti közvagyon jellegét?

És még sorolhatnám tovább a kérdéseket, de felesleges, mert a válaszokat is tudom. És remélem, hogy sokan tudjuk, hogy mire megy ki ez az egész!

Bódi György