Címoldal

Tények és megállapítások az ÁSZ jelentésben

2011. 02. 19. 06:06 | PDF | Nyomtatható változat

Tények és megállapítások az ÁSZ jelentésbenCsütörtökön tartott sajtótájékoztatót Póda Jenő a Fidesz önkormányzati képviselője a decemberben lezárult Állami Számvevőszéki vizsgálatról. A politikus szerint a vizsgálat az ő és politikus társainak korábbi állításait igazolja, amely szerint az önkormányzat gazdálkodása nem volt megfelelő az elmúlt időszakban. A továbbiakban idézetek olvashatóak a megállapításokból.

Csütörtökön tartott sajtótájékoztatót Póda Jenő a Fidesz önkormányzati képviselője a decemberben lezárult Állami Számvevőszéki vizsgálatról. A politikus szerint a vizsgálat az ő és politikus társainak korábbi állításait igazolja, amely szerint az önkormányzat gazdálkodása nem volt megfelelő az elmúlt időszakban.

Tények és megállapítások az ÁSZ jelentésbenA képviselő szerint ennek jogi és politikai következményei is lesznek. Solymos László alpolgármester közleményben utasította vissza Póda Jenő vádjait. Mivel a jelentés nyilvános, ezért utána olvastunk, hogy milyen megállapítások tartalmaz az elkészült anyag.

Idézetek a megállapításokból:

ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

„A 2007-2009. években a költségvetés teljesítése során – a tervezettől eltérően – a pénzügyi egyensúly fennállt, a teljesített költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra.”

Részletes megállapítások a dokumentum több helyéről (ÁSZ jelentés szószerinti idézetével):

ÁSZ jelentés 33. oldal

A 2007-2009. években a költségvetés teljesítése során a tervezettől eltérően a pénzügyi egyensúly fennállt, a teljesített költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. A 2007. évben 2688 millió Ft, a 2008. évben 2064 millió Ft, a 2009. évben 3405 millió Ft pénzügyi többlet keletkezett.”

ÁSZ jelentés 35. oldal

„A 2007-2009. évi költségvetések végrehajtása során, a költségvetési rendelettel egyidejűleg elfogadott, év közbeni átszervezést (feladatok átadása más szerv részére, intézmény megszüntetés), létszámcsökkentést elrendelő közgyűlési határozatokban foglaltak végrehajtásával összességében 59 millió Ft megtakarítás keletkezett.”

ÁSZ jelentés 35. oldal

„Az Önkormányzatnál a költségvetés végrehajtása során a 2007-2009. években a költségvetési hiány csökkentése érdekében további, év közben elrendelt kiadási megtakarítást eredményező intézkedéseket hoztak. A Közgyűlés – a gyermek- és ellátotti létszám csökkenése, az intézmények átszervezése (összevonása), az intézmény fenntartói jog átadása miatt – önkormányzati szinten központi forrás igénybevételével a 2007. évben 1412, a 2009. évben 340 álláshely megszüntetéséről döntött a költségvetés jóváhagyását követően. Ennek hatására – figyelembe véve a más szervnek átadott feladatoknál az átadást követően a feladatellátáshoz nyújtott önkormányzati támogatás összegét, és az igényelt létszámcsökkentési támogatást – a 2007-2009. években összességében 410 millió Ft megtakarítást értek el.”

ÁSZ jelentés 38. oldal

„A „Szeged Város Kötvény 2025 EUR1” elnevezésű, euro alapú kötvénykibocsátás bevételéből az európai uniós forrással megvalósuló fejlesztések saját forrásának fedezetét kívánták biztosítani.”

ÁSZ jelentés 38. oldal

„A 2010. évben az éves adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határának (7383 millió Ft) 0,89%-át jelentette a kötvénybocsátásból eredő tárgyévi kötelezettségvállalás (kamat) összege. A Közgyűlés a kötvénykibocsátásról szóló határozat meghozatalakor a döntéskor ismert pénzpiaci feltételekkel számolt.”

ÁSZ jelentés 39. oldal

„A 2007-2009. években az Önkormányzatnál a hitelfelvételek és a kötvénykibocsátás esetében betartották az Ötv-ben és az Áht-ban, továbbá a költségvetési rendeletekben és a vagyongazdálkodási rendeletben foglalt, a döntési hatáskörökre, valamint a fedezet megjelölésére vonatkozó előírásokat. A Pénzügyi bizottság megvizsgálta a hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát, az erre vonatkozó előterjesztéseket a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta.”

ÁSZ jelentés 39. oldal

„Az Önkormányzat a vagyongazdálkodási rendeletet módosító 21/2010. (VI. 30.) számú rendeletben átruházta a polgármesterre az értékpapír ügyletekkel kapcsolatos döntési hatáskört, továbbá 2010. július 31-i hatállyal a Közgyűlés a 352/2010. (VI. 25.) számú határozatban felmondta az értékpapír portfolió kezelőkkel kötött vagyonkezelési szerződéseket.”

ÁSZ jelentés 42. oldal

Az adósságszolgálati ráta a 2007-2009. években 24,0%-23,2%-10,6% volt, amely a saját bevételeken belül az adósságszolgálatra fizetett összeg arányának csökkenését jelezte.” „Az adósságszolgálati ráta a tárgyévben adósságszolgálatra fizetett összeg (tőketörlesztés+ kamat) saját bevételekhez viszonyított arányát fejezi ki.”

ÁSZ jelentés 42. oldal

„A főjegyző a 2010. évi költségvetési rendelettervezetben a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, illetve kiadásait az Áht. előírásainak megfelelően nem vette figyelembe költségvetési bevételként és kiadásként a tervezett költségvetési hiány megállapításánál.

ÁSZ jelentés 39. oldal

„A Pénzügyi bizottság megvizsgálta a hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát, az erre vonatkozó előterjesztéseket a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta.” (ÁSZ jelentés 39. oldal) „Az átmeneti likviditási problémák kialakulásához hozzájárult a folyamatban lévő európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések esetében szükséges előfinanszírozási igény is.”

ÁSZ jelentés 39. oldal

„A 2007-2009. években a költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat évközi fizetőképességét folyószámlahitel és rulírozó hitel felvételével biztosították. A 2007-2009. évi költségvetés végrehajtási szabályairól szóló rendeletekben a Közgyűlés engedélyezte a polgármester részére legfeljebb 8430 millió Ft folyószámla és rulírozó hitel felvételét, illetve az átmeneti likviditási problémák kezelésére létrejött szerződések meghosszabbítását lejáratkor.” 

ÁSZ jelentés 41. oldal

A 2007-2009. években a főjegyző az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – év közben folyamatosan aktualizált – likviditási tervet készíttetett.

ÁSZ jelentés 32. oldal

„A 2007-2010. évi költségvetések tervezése során a főjegyző gondoskodott a likviditás feltételeinek kialakításáról a 2007. évben rövid lejáratú hitelbevétel tervezésével, a 2007-2010. években likvid hitelkeret (folyószámla-hitel és rulírozó hitel) biztosításával, a költségvetés végrehajtása érdekében előirányzat- felhasználási terv készíttetésével.”

További pozitív megállapítások

ÁSZ jelentés 45. oldal

„A fejlesztési célkitűzések meghatározásánál figyelembe vették a megvalósításhoz szükséges és a lehetséges pénzügyi forrásokat, az európai uniós pályázati lehetőségek mellett a saját forrás biztosításához hitel felvételét is tervezték.”

ÁSZ jelentés 49. oldal

„Az Önkormányzatnál 2007-2010. I. negyedév között eredményesen felkészültek a belső szabályozottság és szervezettség terén az európai uniós források igénybevételére és felhasználására. A városfejlesztési koncepcióban, a gazdasági programban, az integrált városfejlesztési stratégiában, valamint a településszerkezeti tervben megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak az európai uniós pályázatok”

ÁSZ jelentés 50. oldal

„Az Önkormányzatnál e-közszolgáltatást biztosító informatikai rendszert működtettek, amelyről az ügyfeleket a honlapon elektronikusan indítható ügyek alatt tájékoztatták. Az e-közszolgáltatási feladat ellátásának személyi, szervezeti feltételeit a Polgármesteri hivatalon belül biztosították.”

ÁSZ jelentés 53. oldal

A Polgármesteri hivatalban a 2009. évben a költségvetés tervezési és a zárszámadás- készítési folyamatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában, mivel a főjegyző a FEUVE rendszer keretében szabályozta a költségvetés-tervezés és a zárszámadás- készítés rendjét, meghatározta az intézmények részére a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos követelményeket.”

ÁSZ jelentés 55. oldal

A Polgármesteri hivatalban a 2009. évben a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatban a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására kialakított belső kontrollok működésének megfelelősége kiváló volt

ÁSZ jelentés 56. oldal

„A Polgármesteri hivatalban a 2009. évben az államháztartáson kívülre teljesített működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások gazdasági eseményei között elszámolt kiadások teljesítése során a szakmai teljesítés igazolás és az utalvány ellenjegyzés működésének megfelelősége kiváló volt

ÁSZ jelentés 58. oldal

„a belső kontrollok működésének megfelelősége összességében kiváló volt”

ÁSZ jelentés 59. oldal

A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belső ellenőrzési feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét, meghatározta a belső ellenőrzési vezető személyét, feladatait.”

Az ÁSZ jelentése teljes terjedelmében, PDF formátumban elérhető itt .

Ajánlja cikkünket ismerőseinek!